• Türkçe

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ TALİMATI

Temel prensipte tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler ve birbirlerine karşı kardeşlik duygusuyla hareket etmelidirler. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 1.maddesi gereğince ; Firmamızda

• Irk
• Dini görüş, inanışlar ve mezhepler
• Dil
• Fiziksel engel veya farklılıklar
• Cinsiyet
• Cinsel yönelim veya tercihler
• Yasal sınırlar içinde kalmak koşulu ile yaş
• Siyasal görüş ve eğilimler

çalışanların kendilerine özgü farklılıklarıdır ve firmamızın zenginliğidir. Bu ve benzeri kişisel farklılıklar sebebi ile hiç kimseye negatif ayrımcılık uygulanamaz.

EŞİTLİK İLKESİ

Eşit davranma ilkesi, İş Hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan firmamızda işçiler arasında keyfi biçimde ayrım yapılması yasaklanmıştır. Aynı işi yapan işçiler arasında fırsat eşitliği sağlanması benimsenmiş olup, eşit işe eşit ücret ödemesi yapılmaktadır.

Firmamızda bu anlamda benimsenen ilkeler aşağıdadır.

 
Mevcut iş ilişkisinde, işçiler arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve mezhep gibi sebeplerle ayrım yapılamaz.
Esaslı bir neden olmadan tam süreli-kısmi süreli, belirli süreli-belirsiz süreli sözleşme ile çalışanlar arasında farklı işlem yapılamaz.
Biyolojik veya işin niteliğine ilişkin esaslı sebep olmadan iş sözleşmesinin yapılması ve sona erdirilmesi veya çalışma şartlarının (ücret, çalışma süresi vb.) oluşturulması ve uygulanması gibi konularda farklı işlem yapılamaz.
Cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan-dolaylı ayrımcılık yapılamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için, salt işçinin cinsiyeti nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
Diğer yandan, işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin (analık izni, gece çalışma yasağı vb.) uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasında dayanak oluşturamaz.

İşe alımda; iş seçiminden, başvuru formları, seçim süreci, mesleki değerlendirme, önerilen çalışma süreleri ve şartlarına kadar olan hiçbir safhada engelliler aleyhine ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.